Informování o činnosti školního psychologa

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
od 1.4.2023 působím na škole jako školní psycholožka. Mým úkolem je pečovat o maximální využití potenciálu žáků, podporovat zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty.

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách. Jsem podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů a jsem vázána mlčenlivostí, proto jsou veškeré informace z konzultací důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.

Níže naleznete stručný přehled mé činnosti na škole. Pokud mě žák sám vyhledá, event. mě vyhledá na podnět třídního učitele či jiného pedagoga, budete o tom vždy informováni. V případě specifické či dlouhodobé práce s konkrétním žákem Vás požádám o individuální informovaný souhlas pro konkrétní poskytovanou službu.

Kromě žáků a pedagogů jsem k dispozici také vám, rodičům, ke konzultaci výukových, výchovných či osobních potíží. Mohu Vám zprostředkovat kontakty na další odborníky, případně Vás nasměrovat ohledně potíží, které řešíte.

V případě potřeby či jakýchkoliv dotazů nebo podnětů se na mě neváhejte obrátit.
Těším se na viděnou.
Opatrujte se!

Vendula Valtrová

Kde mě najdete: v přízemí vpravo na konci chodby (dveře s potiskem knihovny)

Kontakt: psycholog@zskokory.cz

Informace o činnosti
Hlavní aktivity školního psychologa zahrnují:

  • Spolupráci s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
  • Spolupráci s třídním učitelem na třídnických hodinách.
  • Poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
  • Poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci.
  • Vytváření podmínek k maximálnímu využití potenciálu dítěte.
  • Spolu s třídním učitelem zajišťování preventivních a intervenčních aktivit ke zlepšení klimatu třídy.
  • Posilování pozitivní atmosféry ve škole.
  • Provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt rizikového chování apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.
  • Informování rodičů na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.
  • Práci v týmu školního poradenského pracoviště.