Jídelna

Provoz jídelny se řídí vnitřním řádem, který je ke stažení na odkazu níže (včetně ceníku, který tvoří přílohu tohoto řádu).

Základní informace ke stravování v ŠJ Kokory

1. Přihlášení ke stravování

Na každý školní rok se vyplňuje vždy nová „Závazná přihláška ke stravování“.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ

Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat osobně na sekretariátu školy, nebo naskenovanou poslat elektronicky na email vedoucisj@zskokory.cz.

Po vyplnění přihlášky jste automaticky přihlašováni ke stravě průběžně z měsíce na měsíc. Pokud se dále nechcete stravovat, je nutné to písemně oznámit do kanceláře ŠJ.

2. Odhlášení stravy

Odhlášky stravy lze provádět v pracovní dny do 11:00 na následující pracovní den.

Příklad: V pátek ráno Vám onemocní dítě. Do 11:00 můžete odhlásit na pondělí. Páteční oběd můžete vyzvednout ve škole nebo ve školce (podle toho, kam dítě chodí). V opačném případě páteční oběd propadne.

Od 1. 2. 2024 se obědy odhlašují přes internet na www.strava.cz Číslo zařízení je 5037. K přihlášení do aplikace použijete odkaz v e-mailu ze školní jídelny . Noví strávníci obdrží na požádání odkaz po zaevidování přihlášky do systému, stávajícím strávníkům zůstává původní.

Od 2. dne nemoci – nepřítomnosti (pokud se stravné neodhlásí) rodiče zaplatí cenu stravného stanovenou pro cizí strávníky, tzn. Doplatí k ceně za potraviny i provozní a mzdovou režii.

3. Placení stravy

Platí se předem, jednou částkou na celý následující měsíc. Stravné je nutno uhradit tak, aby bylo připsáno na náš účet nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce.  (Na září je potřeba zaplatit do 20. 8.).

Po 15. dni v měsíci, přihlásíme všechny strávníky na následující měsíc.

Preferujeme platbu inkasem.

Platba inkasem

Pro platbu inkasem je nutné zadat povolení ve Vaší bance ve prospěch účtu 19-4214630217/0100. Variabilní symbol není nutný. Povolení zadat měsíc před zahájením stravování.

Pokud chcete zadat limit inkasa, zadejte ho v dostatečné výši (dítě v MŠ 1500,- Kč, žák v ZŠ 1500,-Kč, cizí strávník 2 500,-Kč).

Po přihlášení strávníků na nový měsíc, žádáme do bank o inkaso. Pokud inkaso z nějakého důvodu neprojde, posíláme upozornění e- mailem, že platba nebyla provedena.

Platba jednorázovým převodem

Jednorázový převod na účet 19-4214630217/0100 – variabilní symbol platby je přidělen po zpracování přihlášky a zůstává stejný po celou dobu stravování.

Platit je možno pouze z účtů uvedených na přihlášce. Platby odjinud nelze správně identifikovat a budou vráceny jako nepřiřazené. Uhradit do 15. dne v měsíci předem.

Lze platit také složenkou typu A

Složenku dostanete zdarma na každé poště. Vzor vyplněné složenky naleznete na nástěnce ve školní jídelně. K tomuto typu platby je nutný variabilní symbol!

Strávníci, kteří neuhradí stravné, do data uvedeného v poslední upomínce, nebo se neozvou do ŠJ, budou vyloučeni ze stravování, resp. bude u dětí v MŠ dán podnět k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání, a to v souladu s § 35 odst. 1 d) zákona 561/2001 Sb. a vzniklý dluh bude vymáhán soudní cestou.

4. Cena stravy od 1. 3. 2024

Do cenové kategorie se zařazuje žák podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce, což je od 1. září do 31. srpna.

7 – 10 let32,- Kč
11 – 14 let36,- Kč
15 let a více41,- Kč
Dospělí45,- Kč
MŠ do 6 let
Přesnídávka12,- Kč
Oběd27,- Kč
Svačina13,- Kč
Celkem52,- Kč
MŠ 7 let
Přesnídávka12,- Kč
Oběd32,- Kč
Svačina13,- Kč
Celkem57,- Kč

5. Jídlonosiče

Strava do jídlonosičů je vydávána pravidelně pouze pro cizí strávníky. Jídlonosiče se nechávají uvnitř školní jídelny. Cizí strávník zazvoní na kuchyň a odnese je dovnitř budovy školní jídelny.

Podle ustanovení § 4 odst. 9, vyhlášky č. 107/2015 Sb., o školním stravování, v platném znění, se první den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení považuje za pobyt ve škole. Z výše uvedeného vyplývá, že právo odebrat stravu mají děti MŠ i žáci ZŠ pouze první den nepřítomnosti ve škole. Oběd si odeberou v zařízení, kde se dítě běžně stravuje.

Strava pro nemocné žáky se vydává od 10:30 – 11:00 v prostoru výdeje pro cizí strávníky (v suterénu MŠ). Pokud přijdete později, musíte jít pro stravu do jídelny v budově ZŠ. Z hygienických důvodů není možné, aby jídlonosiče plnily kuchařky u okénka v jídelně. Jídlo bude vydáno na talíře a strávník si je přesune do svých jídlonosičů na místě k tomu určeném.

V Kokorách 1. 3. 2024 vypracovala vedoucí ŠJ Kokory