Školní metodik prevence

Standardní činnosti metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem, vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence:
Mgr. Jitka Vystavělová
vystavelova@zskokory.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30 – 13.15 a po domluvě


Náplň práce školního metodika prevence

 • tvorba a realizace školního preventivního programu, podle potřeby jeho aktualizace a vyhodnocení jeho účinnosti
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • monitorování sociálně patologických jevů nebo jejich rizik a návrhy jejich řešení
 • spolupráce s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou třídními učiteli při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich zákonným zástupcům s rizikem nebo projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s PPP, okresní metodičkou prevence, psycholožkou a dalšími odborníky
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence
 • spolupráce při zajišťování besed a přednášek, aktivit pro třídní kolektivy
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • poskytování odborné a metodické pomoci ostatním pedagogům při zavádění preventivní výchovy do výuky
 • pomoc při akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
 • administrativa své činnosti
 • péče o nástěnku pro žáky s tématy sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • sebevzdělávání, sledování nabídek kurzů DVPP
 • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků