Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Kokory je příspěvková organizace, plně organizovaná s devíti ročníky. Součástí je základní škola, školní družina, mateřská škola (2 oddělení, 50 dětí), školní jídelna a výdejna stravy v ZŠ. Školu navštěvují žáci z Kokor, Přerova, Brodku u Přerova, Krčmaně, Čelechovic, Nelešovic a Žeravic.
V průběhu celého školního roku žáci mají možnost využívat konzultační hodiny jednotlivých vyučujících k doplnění, ujasnění a procvičení učiva, pokud mu dostatečně neporozuměli v průběhu výuky nebo si dostatečně neosvojili z důvodu své nepřítomnosti. Pro žáky jsou každoročně organizována školní kola nejrůznějších oborových olympiád a soutěží. Nejúspěšnější z nich postupují do okresních kol. V rámci výchovy a vzdělávání realizujeme 1x týdně pravidelná setkání žáků I. stupně a průběžně II. stupně – vedou k vytváření přátelské atmosféry mezi žáky a vyučujícími, udělujeme pochvaly za pěkné pracovní výsledky a žáci jsou dopředu seznamováni s plánovanými akcemi školy a významnými společenskými událostmi, přejeme oslavencům.
Celoškolní roční projekt SPOLUPRÁCE spočívá ve vzájemném respektování a spolupráci žáků 1. až 9. ročníku. Realizuje se v dílčích školních projektech. Cílem je vést žáky k sebeúctě a seberealizaci, tvořivosti, spolupráci v týmu, odpovědnosti. Téma projektů volí vyučující podle věkových skupin, náplně učiva nebo reagují na aktuální dění ve společnosti. Projekty jsou třídní, ročníkové, celoškolní.

Příklady celoškolních projektů:
Den zdraví
Den zvířat
Den Země
Učíme se sami aneb Škola hrou
Svět kolem nás

Dlouhodobě jsme zapojeni do projektů:
Ovoce do škol
Les ve škole
Recyklohraní
AJAX – projekt Policie ČR
Dopravní výchova – projekt ATLAS Přerov

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách (trio), konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání zákonných zástupců žáků. Pro rodiče a veřejnost škola pořádá školní akademii, vánoční jarmark a společné tvoření, vystoupení ke Dni matek v Nelešovicích a v Kokorách.
V rámci spolupráce s obcí žáci připravují pod vedením pedagogů kulturní vystoupení k vítání občánků, k setkání seniorů. Zhotovují výrobky na obecní výstavy: vánoční, velikonoční. Při realizaci projektu Den Země nebo Ukliďme Česko pomáháme při úklidu obce, organizujeme sběr papíru.
Školská rada schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, výroční zprávu o činnosti školy. Projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy, náměty a připomínky rodičů.
V rámci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty využíváme lesních pedagogů z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů.
O dění ve škole informujeme na svých internetových stránkách, v místním tisku (Kokorské noviny), regionálním tisku (Nové Přerovsko).