Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/25 proběhne 6. 5. 2024 od 9:00 do 15:00 hod.

Zápis do mateřské školy je povinný pro děti, které dovrší 5 let věku k 31. 8. 2024

Žádost mohou zákonní zástupci doručit tímto způsobem:

 • Osobní předání v mateřské škole dne 6.5.2024 od 9:00 do 15:00 hod

Dokumenty, které zákonný zástupce doloží při zápisu do mateřské školy

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – odkaz na dokument je zde
 • Rodný list dítěte
 • Platný OP zákonného zástupce

Při zápisu v mateřské škole obdrží zákonný zástupce evidenční list, který potvrdí u dětského lékaře. Podmínkou ze zákona je, že dítě musí být řádně očkováno.

Doplňující informace:

 • Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo. Pokud nebude sděleno osobně při předání žádosti, ředitelka školy registrační číslo zašle elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu zákonného zástupce nebo oznámí telefonicky. Je třeba si jej zapamatovat.
 • O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. a zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění. Rozhodnutí o přijetí již není zasíláno, ale je vyvěšeno na webových stránkách školy a také v mateřské škole pod již zmiňovanými registračním číslem nejméně 15 dnů . Zákonní zástupci však mohou požádat o vystavení rozhodnutí. Rozhodnutí o nepřijetí je i nadále zasíláno písemně.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.
 • Děti jsou přijímány na základě stanovených kritérií, která budou zveřejněna na webových stránkách školy před konáním zápisu.
 • Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 (správní řád) ve znění pozdějších předpisů má zákonný zástupce dítěte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí a to po předchozí telefonické domluvě.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34 b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Kritéria přijímání dětí pro školní rok 2024/2025

Kritéria pro přednostní přijetí dětí k docházce do Mateřské školy Kokory:

 • Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu*), které dosáhnou k 31. 8. 2024 5 let věku a starší (dle § 34a, odst. 1 zákona č. 561/2004 školský zákon – povinné předškolní vzdělávání).
 • Děti s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu*), které dovrší věku 3 let nejpozději k 31. 8. 2024 (dle § 34, odst. 3 zákona č. 561/2004 školský zákon).

*) Spádovost
Stanovení části společného školského obvodu základní školy a mateřské školy je uvedeno obecně závaznou vyhláškou obce Kokory č. 4/2019, obec Kokory je jejím zřizovatelem. Spádové obce jsou Nelešovice a Čelechovice.

Dále budou místa obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým pobytem ve spádové oblasti obce Kokory do naplnění volné kapacity školy.

V případě shodného věku dětí a omezeného počtu volných míst bude ředitel školy postupovat podle data narození dítěte (den, měsíc – přednost mají děti dříve narozené).

V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným datem narození, bude mít přednost dítě, které bude vylosováno (losování za účasti svědků).

Potvrzení o řádném očkování včetně potvrzení o zdravotní způsobilosti je nedílnou součástí „Žádosti o přijetí k PV“ dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Týká se též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) a § 20 odst. 3 školského zákona.

Dokumenty ke stažení