Přípravná třída

Co je přípravná třída?

Přípravná třída (někdy označovaná jako „nultý ročník“) je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Jejím hlavním smyslem je připravit děti na první třídu základní školy a předejít jejich případnému školnímu neúspěchu.

Pro koho je určena?

 • pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení.
 • pro děti, které dosáhly 5 let věku (předškoláci), kterým vzdělávání v přípravné třídě doporučí školské poradenské zařízení;

Cíle přípravné třídy

 • Podpora sociálních dovedností: Děti se učí, jak spolupracovat s vrstevníky a komunikovat jak se svými spolužáky, tak s dospělými.
 • Rozvoj jazykových a čtenářských dovedností: Hry a aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby, poslechové dovednosti a základy gramotnosti.
 • Matematické dovednosti: Základy počítání, poznávání čísel a jednoduché matematické koncepty skrze hry a praktické činnosti.
 • Příprava na školní systém: Zvykání si na strukturu školního dne, seznámení s třídními pravidly a práce ve skupinách.
 • Rozvoj motoriky: Aktivity zaměřené na jemnou i hrubou motoriku, včetně kreslení, stříhání a sportovních her.

Organizace vzdělávání

 • Výuka probíhá v budově základní školy v čase od 7:45 do 11:25.
 • Vzdělávání je založeno na aktivní účasti děti, jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu. Děti se učí formou her v jednotlivých vzdělávacích blocích, které jsou uzpůsobeny jejich individuálním potřebám.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné. V případě zájmu mohou děti za úplatu využívat ranní i odpolední družinu a stravování ve školní jídelně. Provoz ranní družiny je zahájen v 6:30, provoz odpolední družiny je pak ukončen v 16:00.
 • Absence dítěte v přípravné třídě musí být zákonným zástupcem řádně omluvena.
 • Výuka se nezapočítává do povinné školní docházky. Děti nejsou klasifikovány, ale dostávají na konci pololetí slovní hodnocení třídní učitelky.

Události v přípravné třídě