Šablony 3

Projekt Základní škola Kokory – Šablony 3 je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022129
Projekt je zaměřen na: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit.
Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III – MRR v prioritní ose 3 OP Číslo programu: 02
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název prioritní osy: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání