Povinně zveřejňované informace

Zveřejněné informace dle § 5 odst. 3 zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Kokory, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel školy: Obec Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory

Organizace byla zřízena za účelem  poskytování předškolního,  základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu. Právní subjekt vznikl 1. 10. 1994.

3. Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka Mgr. Zuzana Zikmundová, DiS. Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

Organizace:

 • základní škola
 • mateřská škola
 • školní družina
 • školní jídelna

4. Kontaktní spojení

Základní škola a Mateřská škola Kokory, příspěvková organizace
Kokory 251
751 05 Kokory

Telefon:  581 746 352
Email ředitelka ZŠ a MŠzikmundova@zskokory.cz
Email kancelář školy: info@zskokory.cz

Oficiální www stránky: https://www.zskokory.cz/w/

Datová schránka:  s7d9qse

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kokory 251, 751 05 Kokory

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kokory 251, 751 05 Kokory

4.3 Úřední hodiny

Pondělí: od 8:00 do 10:00

Středa: od 8:00 do 10:00

nebo po telefonické domluvě – ředitelka, zástupkyně ředitelky. V době školních prázdnin dle předchozí domluvy.

4.4 Telefonní čísla

 • Kancelář: 581 746 351
 • Základní škola: 581 746 352
 • Mateřská škola: 581 746 252
 • Školní jídelna: 581 746 509

4.5 Adresa internetových stránek

https://www.zskokory.cz/w/

4.6 Adresa podatelny

ZŠ a MŠ Kokory, Kokory 251, 75105

Přílohy elektronické pošty přijímáme ve formátech .doc/.docs, .xls/.xlsx, .pdf, .jpg, .png, .odt., .ods. Poškozené či zavirované soubory nebudou přijaty k dalšímu řešení.

4.7 Elektronická adresa podatelny:

Emailová adresa: info@zskokory.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: s7d9qse

5. Případné platby lze poukázat:

Číslo účtu: 19 – 4214630217/0100 (Komerční banka)

6. IČO

619 854 14

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout:

Školní vzdělávací program pro ZŠ “Škola pro život

Školní vzdělávací program pro MŠ “Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je vždycky prima

Školní řád základní školy

Školní řád mateřské školy

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní jídelny

8.1.2 Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních – v listinné podobě v ředitelně školy

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Obecního úřadu Kokory https://www.obeckokory.cz/uredni-deska.

9. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Místo a způsob k získání informací formou žádosti:

 • prostřednictvím elektronické pošty: info@zskokory.cz
 • prostřednictvím datové schránky: s7d9qse
 • podání písemně/poštou na adresu sídla organizace: Základní a Mateřská škola Kokory, Kokory 251, 751 05
 • telefonicky: 581 746 352
 • osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese v úředních hodinách.

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Žádost o informaci uvádějte s uvedením údajů: identifikace žadatele, předmět žádosti, způsob vyzvednutí informace, datum a podpis.

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob k získání informací: osobně, telefonicky, písemně poštou/osobně, elektronicky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Stížnost adresujte ředitelce školy, jde-li o zaměstnance školy. Odvolacím orgánem je zřizovatel – Obec Kokory, Kokory č.p. 57, 751 05.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat – stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy.

Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 60 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými).

Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.

10.1 Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vydané právní předpisy

Žádné právní předpisy nebyly vydány.

10.2 Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je zde

Úhrady budou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Není.

10.3 Licenční smlouvy

Nejsou.

11. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informací

Výroční zprávu zpracovává ředitelka školy. Ta ji vždy zveřejní do 1. března za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výroční zpráva je k dispozici v ředitelně školy a na webových stránkách školy ( https://www.zskokory.cz/w/dokumenty/ ).