Náplň práce školního psychologa

1) Diagnostika, depistáž

 • depistáž specifických poruch učení v základních školách,
 • orientační diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků,
 • depistáž a diagnostika nadaných dětí,
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě,
 • screening, ankety, dotazníky ve škole.

2) Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • poskytování konzultací při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště,
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření prvního stupně (zejména pomoc při sestavování plánu pedagogické podpory a vedení),
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytovány podpůrná opatření druhého až pátého stupně (zejména pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu a vedení),
 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech (zejména konzultace a vedení),
 • tvorba, koordinace a plnění individuálního výchovného plánu,
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce,
 • prevence školního neúspěchu žáků (zejména náprava a vedení),
 • kariérové poradenství u žáků,
 • techniky a hygiena učení pro žáky,
 • skupinová a komunitní práce s žáky,
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.,
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání,
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí,
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání,
 • intervizní a supervizní činnost (školní psycholog a školní speciální pedagog).

3) Metodická práce a vzdělávací činnost

 • participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání,
 • metodická podpora při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • metodická pomoc třídním učitelům,
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení,
 • účast na pracovních poradách školy,
 • spolupráce v rámci poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem, vedením školy a třídními učiteli,
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními,
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a účast na metodických setkáních v PPP,
 • metodické intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu,
 • besedy a osvěta žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců školy,
 • prezentační a informační činnost,
 • participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole
 • prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
 • podpora žáků při přípravě na ukončování středního vzdělávání.